Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Behoudens andersluidende bepalingen worden onze producten “franco” verzonden. Het staat de Firma vrij de levering van haar koopwaar alsook het vervoer ervan geheel of gedeeltelijk aan derden toe te vertrouwen.

Art. 2 Elk geval van overmacht ontlast de Firma, zij het tijdelijk, van de uitvoering van haar verbintenissen, t.o.v. de Klant. Zulke omstandigheid kan in geen geval in hoofde van de klant een recht op schadevergoeding doen ontstaan.


Art. 3 Slechts het gewicht of volume bij vertrek in onze instellingen zal erkend worden, of de hoeveelheid die vastgesteld wordt ter plaatse bij de Klant door middel van de meter op onze vrachtwagens geplaatst, die de meterstanden voor en na de lossing zal aanduiden.
De Firma kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van de goederen wanneer de Klant bewijst dat zulks aan het opzet en/of zware fout van de vennootschap, Firma of haar aangestelden te wijten is.

Art. 4 Onze prijzen worden zonder verbintenis gegeven. De bestellingen worden onder voorbehoud aangenomen en uitgevoerd tegen de officiële prijs van kracht op de dag van de levering.
Elke verandering van één of meerdere elementen die de berekeningsbasis van de verkoopprijzen uitmaken, geeft de Firma het recht de op dat ogenblik aangegane verbintenissen te herzien en aan te passen.

Art. 5 Verbintenissen aangegaan door agenten of dépôthouders zijn slechts geldig nadat ze door de directie van de Firma bekrachtigd worden. Het is hen niet toegelaten gelden te innenof kwijtingen te geven, tenzij anders bedongen werd tussen partijen.

Art. 6 Behoudens andersluidende beschikkingen zijn alle verkopen contant betaalbaar ten maatschappelijke zetel. Elke andere wijze van betaling brengt geen afwijking van deze clausule teweeg. Bij elke vertraging van betaling worden alle andere ons door de Klant verschuldigde, en al dan niet vervallen, bedragen onmiddellijk opeisbaar; per aangetekend schrijven kunnen tevens de gebeurlijke bestaande overeenkomsten voor uit te voeren leveringen door ons opgezegd worden.

Art. 7 Niet betalen van een bedrag op de vervaldag, zelfs gedeeltelijk, geeft de firma van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht:
– een verwijlintrest van 1% te vorderen, per maand, vanaf de vervaldag.
– boven deze verwijlintrest, schadevergoeding te eisen gelijk aan 10% van de som die nog verschuldigd blijft zonder dat deze lager kan liggen dan 50 e.

Art. 8 De klant geeft de Firma het recht om bij niet betaling van de factuur binnen de 15 dagen, het geleverde product uit de opslagtank terug in de vrachtwagen te pompen. Indien een geijkte leveringsbon wordt afgeleverd bij het leveringsadres gaat de klant akkoord met de levering van de goederen.

Art. 9 Aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke niet binnen de 8 dagen teruggestuurde factuur wordt beschouwd als zijnde aangenomen door de Klant. Behalve in geval van uitdrukkelijke wijzigingen aan bovenvermelde voorwaarden zijn deze van toepassing op latere verkopen aan de Klant en worden zij verondersteld genoeg gekend te zijn door iedere persoon die een vorige factuur heeft aanvaard.

Art. 10 In geval van betwisting van welke aar ook, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Art. 11 Door het laden verklaart de lader-vervoerder in regel te zijn met de van kracht ADR-reglementen (KB 13.1.1986).

INLICHTINGEN
1. Voor aandrijving van dieselmotoren op de openbare weg mag uitsluitend art. 09 of 39 gebruikt worden.
2. ACCIJNSVRIJE GEDENATUREERDE WHITE_SPIRIT

De hierop voorkomende gedenatureerde white-spirit mag niet als motorbrandstof gebruikt worden. Na gebruik mag de white-spirit niet worden herwonnen, behoudens toelating

van de Directeur-Generaal van het bestuur der Douanen en Accijnzen. Bij overtreding van deze verbodsbepalingen worden de leveringen van de gedenatureerde white-spirit stopgezet en stelt het bestuur der Douanen en Accijnzen bovendien vervolgingen in